नगर पालिका परिषद-उरई जनपद-जालौन For English

प्रमुख अधिकारी एवं कर्मचारी

कार्यालय नगर पालिका परिषद उरई
कर्मचारियों के नाम/मो0नं0
क्र.सं. कर्मचारी का नाम मो0नं0 पद
1 Jh jfoUnz dqekj 9411893771 vf/k”kklh vf/kdkjh
2 ]] eukst fuxksfr;k 9793095121 l0@[kk0 fujh{kd
3 Jh lqns”k ;kno 8765466860 dj v/kh{kd
4 ]] mes”k iky flag 9415505146 voj vfHk;Urk
5 ]] vks0ih0vxzoky 9415153135 ,dkmUVs.V
6 ]] fuHkZ; flag 9198361047 iz/kku fyfid
7 ]] jkedqekj oekZ 9026741645 dj fyfid
8 ]] lquhy f=ikBh 8423584071 LVksj bapktZ
9 ]] jk?kosUnz feJk 9415473154 fuekZ.k fyfid
10 ]] cyjke flag 9984408257 lQkbZ fyfid
11 ]] jkds”k nwjckj 9453644985 utwy fyfid
12      
13 ]] x¶Qkj [kka 9935607850 tUe@e`R;q fyfid
14 ]] ts0ih0oekZ 9451213793 okn fyfid
15 ]] eqds”k xqIrk 9125938679 Vh0lh0
16 ]] bUnziky flg 9984877709 iz0izdk”k fujh0
17 ]] f”kopju ;kno 8115325902 izdk”k fyfid
18 ]] ftrsUnz Msaxjs 9044658104  
19 ]] jkevkljs 9450295081 Okkgu bapktZ
  ]] “;ke ujs”k feJk   ys[kk fyfid
  ]] iwue prqoZsnh    
20 ]] lqjsUnz dqekj 9455344799  
21 ]] jek f=ikBh 749950109  
22 ]] vuhrk 9956544106  
23 ]] Hkkjrh 8546080217  
24 ]] Qjgk 8737060230  
25 ]] “kSQh 8381965962  
26 ]] euh’k feJk 8090632933